Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin oznacza warunki oraz zasady świadczenia usług w ramach serwisu www.przesylkastart.pl przez firmę START Izabela Sznura z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy 27 Grudnia 14, NIP: 7861506331 REGON 301895923 zwana dalej Operatorem.
 2. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią regulaminy firm kurierskich DPD Sp. z o.o. i K-EX Sp. z o.o. dostępne pod adresem internetowym: www.dpd.com.pl; www.k-ex.pl. Każdorazowe zlecenie Operatorowi wykonania usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów firm kurierskich DPD Polska Sp. z o.o. i K-EX Sp. z o.o.
§ 2 Definicje
 1. Firmy kurierskie – zewnętrzne wyspecjalizowane firmy kurierskie, przewoźnik.
 2. Operator - START Izabela Sznura z siedzibą w Środa Wielkopolska ul. 27 Grudnia 14, NIP 7861506331 REGON 301895923 adres e-mail: biuro@przesylkastart.pl
 3. Przesyłka – wszystkie koperty, paczki oraz palety nadane w ramach jednego listu przewozowego.
 4. List przewozowy – dokument stanowiący dowód przekazania przesyłki kurierowi w celu zrealizowana usługi kurierskiej.
 5. Etykieta – dokument dołączany do każdej paczki w przesyłce, może zastąpić list przewozowy i staje się dowodem przekazania przesyłki kurierowi w celu zrealizowania usługi kurierskiej.
 6. Nadawca, klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca zamówienie u Operatora.
 7. Odbiorca, klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną a jest wskazana na liście przewozowym przez Nadawcę jako upoważniony do odbioru przesyłki.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z serwisu na stronie Operatora.
 9. Cennik – aktualny wykaz pobieranych przez Operatora opłat za świadczenie usługi, który dostępny jest na stronie internetowej www.przesylkastart.pl
 10. Serwis – serwis internetowy służący do zamawiania, opłacania usług i zarządzania przesyłkami dostępny na stronie internetowej www.przesylkastart.pl
 11. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku nie obejmuje sobót, niedziel a także dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Kurier – przedstawiciel firm kurierskich współpracujących z Operatorem.
 13. Usługa – przyjmowanie przez Operatora zleceń przesyłanych do firm kurierskich na odbiór, przemieszczanie i doręczania przesyłek w obrocie krajowym.
§ 3 Świadczenie usług
 1. Przyjmowanie zleceń przez Operatora jest realizowane przez serwis 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Rejestracja konta w serwisie jest obowiązkowa przez wszystkich użytkowników. Na e-mail użytkownika podany przy rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny niezbędny do korzystania z wszystkich funkcjonalności systemu.
 3. Operator ma prawo usunięcia konta zarejestrowanego użytkownika bez podania przyczyny.
 4. Korzystanie z oferty BiznesSTART wymaga podpisania umowy między stronami.
 5. Warunkiem wykonania usługi przez Operatora jest prawidłowe uzupełnienie danych dostępnych w formularzach zamówień i dokonanie płatności za wykonanie usługi.
 6. Wszystkie usługi zlecone przy użyciu adresu e-mail i przypisanego hasła do konta użytkownika po dokonaniu opłaty z góry traktuje się jako zamówione.
 7. Na adres e-mail podany przez użytkownika przy rejestracji konta i spełnieniu warunków z puktu 5 § 3, zostanie przesłany list przewozowy i/lub etykieta, którą Nadawca zobowiązany jest do wydrukowania w dwóch egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz umieścić na przesyłce na drugim egzemplarzu uzyskać podpis od kuriera i zachować jako dowód nadania przesyłki.
 8. Klient korzystający z oferty BiznesSTART w celu realizacji zlecenia wypełnia formularz zamówienia na stronie przewoźnika. Klient indywidualny wypełnia na stronie Operatora.
 9. Nadawca gwarantuje iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana, opisana w formularzu zamówień i nadaje się do transportu. Podanie nie prawdziwych danych lub niepoprawne zabezpieczenie jej zwalnia firmy kurierskie z odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki. Umożliwia to również odmówienie odbioru przesyłki przez kuriera.
 10. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących wymiarów i wagi przesyłki uprawnia Operatora i firmę kurierską do naliczania opłat zgodnym ze stanem faktycznym oraz aktualnym cennikiem firm DPD Polska Sp. z o.o. i K-EX Sp. z o.o.
 11. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu kurier może żądać od nadawcy jej otwarcia w celu weryfikacji czy przesyłka odpowiada zadeklarowanym w formularzu zamówień parametrom i czy nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu. W przypadku gdy Nadawca odmawia otwarcia w celu kontroli zawartości kurier może odmówić przyjęcia przesyłki do przewozu.
 12. Zlecenia odbioru przesyłki realizowane są przez kurierów w dni robocze od 8-17. Nadawca nie jest uprawniony do zmiany określonego zakresu godzinowego odbioru przesyłki, poprzez wprowadzenie adnotacji w polu uwagi.
 13. Zlecenia otrzymane przez Operatora w dni robocze po godzinie 11 a do godziny 13 mogą być realizowane następnego dnia roboczego. Operator dołoży wszelkich starań aby kurier odebrał przesyłkę od nadawcy w dniu złożenia zamówienia pod warunkiem otrzymania płatności do godziny 13.
 14. W przypadku złożenia zlecenia i opłacenia zlecenia po godzinie 13 w dni robocze oraz zamówień złożonych w sobotę, niedzielę i dni wolne ustawowo od pracy Operator dołoży wszelkich starań aby kurier odebrał przesyłkę następnego dnia roboczego.
 15. Realizacja odbioru przesyłek, których waga wymaga umieszczenia na palecie może przedłużyć się o jeden dzień roboczy.
§ 4 Rzeczy wyłączone z przewozu

Wykaz dostępny na stronach firm kurierskich: DPD Polska Sp. z o.o. www.dpd.com, K-EX Sp. z o.o. www.k-ex.pl

§ 5 Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne
 1. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do nadzoru nad prawidłowością wyceny przesyłek kurierskich i przekazaniu zlecenia firmie kurierskiej do realizacji.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niemożności korzystania z serwisu związaną z utratą, ubytkiem uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.
 3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania usługi przez firmę kurierską należy zgłaszać do przewoźnika zgodnie z regulaminem i procedurą reklamacyjną firmy kurierskiej dostępną na ich stronie internetowej: DPD Sp. z o.o. www.dpd.com.pl, K-EX Sp. z o.o. www.k-ex.pl
 4. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości wyceny należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@przesylkastart.pl
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysłana jest użytkownikowi drogą elektroniczna na adres z którego reklamacja została nadana.
 6. Operator oraz firmy kurierskie nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki gdy nie nastąpiły one z ich winy.
§ 6 Cennik i warunki płatności
 1. Operator za wszystkie zrealizowane usługi naliczy opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem. Wszystkie ceny w cenniku są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Płatności za usługi składane przez serwis Operatora dokonywane są w momencie składania zlecenia.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 4. Złożenie przez nadawcę zlecenia usług poprzez serwis oznacza akceptację aktualnie obowiązującego cennika i regulaminu.
 5. Dla klientów korzystających z oferty BiznesSTART faktury za wykonane usługi Operator będzie wystawiać zgodnie z terminem zawartym w umowie między stronami.
 6. Faktura dostarczana jest klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji.
 7. Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 (DZ.U. 2010 nr 249 poz.1661). Nadawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 8. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku nie otrzymania faktury.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.
 10. W przypadku gdy Odbiorca odmówi odbioru przyjęcia przesyłki jest ona zwraca Nadawca. Koszt przewozu ( w obydwie strony ) ponosi Nadawca.
§ 7 Ochrona danych osobowych
 1. Firma START chroni dane osobowe klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Nadawcy przysługuje prawo wglądu w swoje dane ich poprawianie i usuwanie.
 2. Nadawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazywanie ich przewoźnikowi i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconej usługi.
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2011
 2. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.


ver. 0.9.9